Wat doet de overheid?

MULTIDISCIPLINAIRE VISIE OP ZELFREDZAAMHEID

Meer aandacht aan de voorkant door te verleiden, verbinden en versterken

Zelfredzaamheid in de context

Door politiek-maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, transities in de zorg en het ontstaan van een participatiesamenleving neemt het belang van zelfredzaamheid en de behoefte aan een visie en daadkrachtige activiteiten toe. Het aantal kwetsbare mensen dat thuis woont neemt toe. Zij zijn kwetsbaar vanwege bijvoorbeeld immobiliteit, afhankelijkheid van specifieke medicatie of ondersteunings-apparatuur, maar ook kwetsbaar omdat zij mogelijk door geestelijke beperkingen niet of verminderd in staat zijn om het huis te verlaten bij calamiteiten. Ouderen die voorheen nog in een instelling werden opgenomen blijven vandaag de dag langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit betekent dat er een grote groep verminderd zelfredzame mensen (kwetsbare objecten) verspreid in de wijk komt te wonen. Deze groep vormt zelf ook een bron van risico’s. Daarnaast worden zorginstellingen kwetsbaarder omdat alleen de mensen met de grootste zorgbehoefte en afhankelijkheid in een instelling worden opgenomen. In de nachtelijke uren vormt dit met een relatief laag aantal bedrijfshulpverleners (BHV) een groot risico.

De bovenstaande ontwikkelingen brengen veiligheidsrisico’s met zich mee, van valgevaar tot brandveiligheid. Maar ook bij grootschalige calamiteiten is dit een kwetsbare groep waar noch de gezamenlijke hulpverleningsdiensten noch eventueel betrokken zorgorganisaties goed zicht op hebben. Door de hierboven benoemde ontwikkelen is de verwachting dat het aantal incidenten in de toekomst toe zal nemen.

Circa 80% van de burgers in Nederland kan zich doorgaans fysiek goed redden wanneer er zich een incident voordoet. Dat 80% van de inwoners zichzelf kan redden, betekent dat 20% van de bevolking dit niet of minder goed kan. We hebben het dan over (al dan niet alleenstaande) ouderen, kinderen onder de 14, gehandicapten, slechtziende, doven of burgers die om een of andere reden minder of niet zelfredzaam zijn. De verwachting is dat het genoemde percentage verder zal stijgen als gevolg van de tendens dat steeds meer kwetsbare en zorgbehoevende langer zelfstandig thuis zullen wonen (ouderen, GGZ cliënten en gehandicapten).